Valstybės paskola studijoms ir valstybės remiama paskola

Paskola studijoms yra aktuali ir ganėtinai opi tema šių laikų studentui, nes studijos kuo toliau, tuo labiau brangsta. Dažnam studentui iškyla klausimas, iš kur gauti pinigų studijoms. Supažindiname jus su valstybės paskolos bei paramos studijoms galimybe, sąlygomis ir kitais niuansais. Jeigu ieškai informacijos apie paskolas ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje, skaityk čia.

Valstybės paskola – paskola studijoms studijų įmokai mokėti. Šios paskolos suma per semestrą negali viršyti Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 94 straipsnio 4 dalyje nustatyto studijų įmokos dydžio už semestrą.

Kas gali gauti paskolą?

Paskolą studijų įmokai mokėti gali gauti Lietuvos valstybinių aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos, vientisųjų studijų ir antrosios pakopos studijų studentai, kurie moka Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 94 straipsnio 4 dalyje nustatyto dydžio studijų įmoką.

Valstybės  paskolos neturi teisės gauti studentai:

 1. Kurių bendra Aprašo nustatyta tvarka gautų paskolų ir prašomos valstybės paskolos suma, neįskaičiuojant palūkanų, viršytų 385 BSI (14 495 EUR);
 2. Kurie yra laikinai sustabdę studijas aukštojoje mokykloje;
 3. Kurie nevykdo savo įsipareigojimų pagal Aprašo nustatyta tvarka sudarytas paskolų sutartis ir kitas, iki šio Aprašo įsigaliojimo Fondo sudarytas ir administruojamas paskolų sutartis.

Kada teikiama paskola?

Paskola studijų įmokai mokėti teikiama 2 kartus per metus, pavasario ir rudens semestruose, laikantis Paskolų teikimo studentams nuostatų.

Ką daryti norint gauti paskolą?

Norėdamas gauti paskolą studijų įmokai mokėti, studentas turi:

 1. Fondo tinklalapyje užpildyti nustatytos formos prašymą-anketą
 2. Prašymą-anketą pateikti Fondui iki nustatytos datos.
 3. Jei studentui iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jo tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę, studentas privalo pristatyti Fondui šią aplinkybę patvirtinančius dokumentus. Tokiu atveju studentas galės pasinaudoti pirmumo teise gauti valstybės paskolą.

Reikalingi dokumentai:

 1. Prašymas-anketa. Pildydamas prašymą-anketą studentas turi nurodyti tokius duomenis: asmens kodą, vardą, pavardę, prašomos valstybės  paskolos rūšį bei paskolos sumą, mokslo ir studijų instituciją, fakultetą, studijų pakopą, studijų formą, kursą, studijų baigimo datą (metai ir mėnuo), telefono numerį, elektroninio pašto adresą, gyvenamąją vietą (rajonas, savivaldybė, miestas, gatvė, namo ir buto numeris) bei kitą informaciją, reikalingą valstybės paskolų administravimui;
 2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (išskyrus atvejus kai studento asmens tapatybės pildant prašymą-anketą buvo patvirtinta);
 3. Studentas,  norintis pasinaudoti pirmumo teise gauti valstybės paskolą, privalo Fondui pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad jam iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jo tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę.

Prašymas-anketa valstybės paskolai gauti pildoma Fondo tinklalapyje adresu www.vsf.lt

Valstybės remiamos paskolos yra:

 1. paskola studijų kainai sumokėti – paskolos suma per vienerius studijų metus negali viršyti studento už einamuosius metus mokamos studijų kainos ar jos dalies. Paskola išmokama į aukštosios mokyklos sąskaitą.
 2. paskola gyvenimo išlaidoms –  ši paskola (iki 1900 eurų per metus) išmokama lygiomis dalimis kiekvieną mėnesį iki liepos 1 dienos (paskutinio kurso studentams – iki studijų pabaigos) į paskolos gavėjo asmeninę sąskaitą;
 3. paskola dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis – ši paskola (iki 2280 eurų per metus) išmokama į paskolos gavėjo asmeninę sąskaitą vienu kartu.

Kam suteikiamos valstybės remiamos paskolos:

 1. pirmosios pakopos studentams (bakalauro studijos);
 2. vientisųjų studijų studentams;
 3. antrosios pakopos studentams (magistro studijos);
 4. trečiosios pakopos studentams (doktorantūros studijos);
 5. laipsnio nesuteikiančių studijų programų studentams (rezidentūra, studijos pedagogo kvalifikacijai įgyti). 

Kam nesuteikiama valstybės remiama paskola:

 1. studentams, kurių bendra jau gautų Valstybės paskolų ir valstybės remiamų paskolų ir prašomos valstybės remiamos paskolos suma, neįskaičiuojant palūkanų, viršytų 385 BSI (14630 €). Šis limitas gali būti padidintas išskirtiniais atvejais (pvz. aukšta studijų kaina). Raštiškus studentų prašymus dėl limito didinimo nagrinėja Paskolų komisija. Prašymai dėl limito didinimo teikiami tik vieniems studijų metams prašymų-anketų paskolai gauti pildymo laikotarpiu. Kartu su prašymu studentas privalo pateikti aukštosios mokyklos išduotą dokumentą, kuriame nurodyta jo bendra metinė studijų kaina ir praėjusio semestro rezultatų vidurkis;
 2. studentams, sustabdžiusiems studijas ar esantiems akademinėse atostogose;
 3. studentams, nevykdantiems ar netinkamai vykdantiems savo įsipareigojimus pagal anksčiau suteiktas valstybės ar valstybės remiamas sutartis;
 4. užsieniečiams. Paskolos teikiamos  išeiviams ir lietuvių kilmės užsieniečiams, Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės valstybių piliečiams, nuolatiniams Lietuvos gyventojams.

PASKOLOS GRĄŽINIMAS

Paskolos grąžinimo terminas

Valstybės paskola turi būti pradėta grąžinti praėjus ne daugiau kaip 2 metams nuo studijų, kurioms buvo gauta paskola, baigimo, nutraukimo ar paskolos gavėjo išbraukimo iš studentų sąrašų.

Valstybės paskolos grąžinimo terminas nustatomas vadovaujantis nuostata, kad valstybės paskola studijų įmokai grąžinama per laiką, ne daugiau kaip 3 kartus ilgesnį, negu truko studijos, kurių įmokoms buvo gautos valstybės paskolos.

Paskolos palūkanos

Valstybės paskola grąžinama su palūkanomis. Paskolų gavėjai turi pradėti mokėti palūkanas ne vėliau kaip po 2 metų nuo studijų baigimo ar nutraukimo dienos. Palūkanos skaičiuojamos nuo negrąžintos valstybės paskolos dalies ir turi būti mokamos kartu su grąžinama valstybės paskolos dalimi. Palūkanų dydis – 5 procentai.

Paskolos grąžinimo terminas gali būti pratęstas šiais atvejais:

Paskolos gavėjams, pateikusiems pateisinančius dokumentus, Fondo direktoriaus sudarytos komisijos sprendimu valstybės paskolos grąžinimo terminas gali būti pratęstas, atidedant valstybės paskolos mokėjimą šiais atvejais:

 1. dėl neįgalumo, ligos ar sužalojimo – nedarbingumo laikotarpiui;
 2. dėl nėštumo ir gimdymo – nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpiui;
 3. nedirbantiems motinai ar tėvui, auginantiems vaiką, – iki vaikui sukaks 3 metai;
 4. paskolų gavėjams, toliau studijuojantiems toje pačioje ar kitoje studijų pakopoje, – studijų laikotarpiui;
 5. bedarbiams – įsiregistravimo darbo biržoje laikotarpiui;
 6. paskolų gavėjams, kurių šeimos pajamos per mėnesį vienam šeimos nariui pastaruosius 6 mėnesius buvo ne daugiau kaip 50 procentų didesnės už valstybės remiamų pajamų dydį, – ne ilgiau kaip metų laikotarpiui;
 7. kitais atvejais, dėl kurių Fondo direktoriaus sudaryta komisija priima sprendimą, esant rašytiniams įrodymams.

Įgaliojimo forma dėl valstybės paskolų ir valstybės remiamų paskolų gavimo dokumentų tvarkymo. Įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro.

Daugiau informacijos

Naujausią straipsnį apie paskolas studijoms Lietuvoje ir užsienyje rasi ČIA.

Tau gali būti įdomu: