Pirmojo darbo iššūkiai

pirmas darbas

Pasibaigus mokslo metams, ne vienas jaunas žmogus ima galvoti apie galimą darbą vasarai. Daugeliui 16-18 metų amžiaus jaunų žmonių vasaros darbai būna pati pirmoji patirtis darbo rinkoje. Kadangi ši patirtis yra visiškai nauja, prieš imantis darbo, kyla tikrai daug klausimų. Į pačius dažniausius ir svarbiausius klausimus atsakinėjo Valstybinės darbo inspekcijos Komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Audronė Guigaitė.

Su kokiomis problemomis susiduria jaunimas, ieškodamas savo pirmojo darbo?

Šiuo klausimu Valstybinė darbo inspekcija (VDI), pagal savo kompetenciją, turėtų atkreipti dėmesį, kad prieš įsidarbinant jaunuoliui reikia žinoti savo ir teises, ir pareigas darbo santykių pasaulyje. Tai ypač aktualu, kai stokojama gyvenimiško patyrimo, kai jaunas asmuo kartais net nežino, kad tokios teisės bei pareigos yra nustatytos įstatymais. Todėl darbo inspektoriai nuolat lankosi mokyklose, susitinka su moksleiviais, gimnazistais, jiems suprantama kalba aiškina žinotinus dalykus dėl įsidarbinimo sąlygų, dėl teisės bei pareigų dirbti saugiai ir panašiai. Konsultaciniai seminarai jaunimui rengiami ir su Lietuvos darbo biržos skyriais Jaunimo darbo centruose. O šiais metais, prieš prasidedant vasarai, sezoniniams darbams, visuose VDI teritoriniuose skyriuose vyko jaunimo vasaros konsultacijos.

Kokius darbus gali dirbti jauni žmonės?

Įdarbinant jaunus asmenis, taikomi specialūs reikalavimai bei apribojimai. Asmenų iki 18 metų darbą reglamentuoja specialus Vyriausybės nutarimas. Jame nustatyta, kad asmenims nuo 14 iki 16 metų (t. y. vaikams) leidžiama dirbti lengvus darbus kultūros, meno, sporto, reklamos, prekybos, apgyvendinimo ir maitinimo, paslaugų, informacijos ir ryšių, finansinėje ir draudimo, administracinėje ir aptarnavimo, namų ūkio, žemės ūkio srityse. Jie gali dirbti visus nedraudžiamus darbus, jeigu tie darbai nekelia pavojaus, nekenkia mokymuisi. Kiekvienu atveju, įdarbindamas jauną asmenį, darbdavys turi įvertinti galimas grėsmes jaunų asmenų saugai ir sveikatai.

Patvirtintas ir nebaigtinis sąrašas darbų, kuriuos draudžiama dirbti jauniems asmenims (pvz., dirbti skerdyklose; dirbti su plėšriaisiais ar nuodingaisiais gyvūnais; dirbti darbą, keliantį elektros pavojų; darbą, susijusį su sprogiosiomis medžiagomis; dirbti ten, kur galimas konstrukcijų griūties pavojus; darbą su tam tikromis cheminėmis medžiagomis ir kt.). Taip pat numatytas nebaigtinis sąrašas sveikatai kenksmingų ir pavojingų fizikinių, biologinių bei cheminių veiksnių, kuriems esant jaunų asmenų darbas draudžiamas.

Jauni asmenys turi būti apsaugoti nuo bet kokios konkrečios rizikos jų saugai, sveikatai ar vystymuisi, galinčios atsirasti dėl patirties stokos, nežinojimo, kokia yra arba kokia gali kilti rizika, arba dėl jaunų asmenų nesubrendimo.

pirmas darbas

Kodėl svarbu sudaryti darbo sutartį?

Kokio amžiaus jaunasis darbuotojas bebūtų, svarbiausia, kad jis įsidėmėtų – įsidarbinimas prasideda nuo darbo sutarties pasirašymo. Būtent darbo sutartis apsaugo nuo nesąžiningų darbdavių. Ji yra garantas, kad darbdavys atsiskaitys su darbuotoju (maždaug trys iš penkių nelegaliai dirbančių asmenų negauna viso suderėto atlyginimo!), suteiks galimybę apginti savo teises tiek dėl darbo ir poilsio laiko, tiek dėl saugių ir sveikatai nekenksmingų darbo sąlygų. Nepasirašius darbo sutarties darbdavys neįsipareigoja būti atsakingas už darbuotojo saugą ir sveikatą – tokiu atveju darbuotojas nėra apmokomas bei instruktuojamas saugiai dirbti (o tai gyvybiškai būtina pradedančiajam, ypač dirbant žemės ūkyje, prekyboje ir pan.) ir yra didelė tikimybė, kad jam susižalojus ar žuvus darbe, darbdavys vengs atsakomybės. Primintina, jog nelegaliai dirbantis asmuo neturi jokių socialinių garantijų tiek dėl žalos atlyginimo nukentėjus darbe ar pašalpos susirgus. Darbo sutartį būtina pasirašyti ir tuomet, kai asmuo priimamas į darbą nustatant išbandymo terminą.

Į ką reikėtų atkreipti dėmesį prieš pasirašant darbo sutartį?

Kaip anksčiau minėta, prieš įsidarbindamas, būsimasis darbuotojas turi teisę reikalauti, kad darbdavys pateiktų pasirašyti darbo sutartį ir jam įteiktų vieną pasirašytą jos egzempliorių.

Darbo sutartyje darbo pradžia nurodoma kita diena po sutarties sudarymo (arba vėlesnė diena, jeigu taip susitarta su būsimu darbdaviu). Reikalavimas pradėti dirbti kitą dieną po darbo sutarties sudarymo nustatytas tam, kad darbdavys apie naujo darbuotojo darbo pradžią suspėtų informuoti Sodrą.

Darbo sutarties sudarymo dieną darbdavys privalo supažindinti su būsimą darbą reglamentuojančiais dokumentais ir instruktuoti saugiai dirbti.

Darbo sutartyje būtina aptarti, dėl kokių funkcijų atlikimo darbdavys ir darbuotojas susitarė: aiškiai ir konkrečiai nurodomos pareigos (pavyzdžiui, kasininkė, vairuotojas, vadybininkas ir pan.), kurias darbdavys turės teisę reikalauti atlikti. Atliekamas funkcijas gali detalizuoti ir pareigybės aprašymas. Darbo sutartyje privalo būti nurodyta ir darbovietė ar konkreti darbo vieta, jos adresas, struktūrinis padalinys – kad su darbdaviu nekiltų ginčų dėl konkrečios darbo funkcijų atlikimo vietos.

Darbo sutartyje nustatomas ir darbo laikas – kuo aiškiau darbo sutartyje jis bus nustatytas, tuo daugiau galimybių reikalauti, kad darbdavys laikytųsi nustatyto darbo laiko režimo.

Darbo sutartyje taip pat gali būti nustatytas mėnesinis darbo užmokestis, valandinis darbo užmokestis arba vienetinis apmokėjimas (už pagamintus vienetus, atliktas konkrečias paslaugas ar pan.).

Tiek darbdaviui, tiek darbuotojui tampa privalu vykdyti darbo sutartį nuo pat jos įsigaliojimo. Todėl labai pabrėžtina – prieš pasirašant darbo sutartį, būtina perskaityti visas jos sąlygas ir įsitikinti, kad su visomis būsimasis darbuotojas sutinka. Jeigu darbo sutarties sąlygos vis dėlto neaiškios, reikia prašyti būsimą darbdavį jas patikslinti.

pirmas darbas

Kokias teises turi nepilnametis darbuotojas?

Jauniems asmenims įstatymai numato atitinkamas lengvatas ir garantijas, susijusias ne tik su jau minėtu darbų pobūdžiu. Jiems nustatomas sutrumpintas darbo laikas, ilgesnis paros nepertraukiamo poilsio laikas, suteikiamos papildomos pertraukos darbo metu pailsėti. Jaunus asmenis draudžiama skirti dirbti naktį, dirbti viršvalandinius darbus, negalima skirti budėti įmonėje ar namuose, juos draudžiama siųsti į komandiruotes. Poilsio ir švenčių dienomis jauni asmenys gali būti skiriami dirbti tik jiems sutikus; taip pat, sudarant darbo sutartį, darbdavio iniciatyva negali būti nustatytas išbandymo terminas. Išsamią informaciją apie šiuos ypatumus galima rasti VDI interneto svetainėje www.vdi.lt , skiltyje „VDI – jaunimui“.

Taigi, darbdaviai privalo užtikrinti, kad būtų laikomasi jaunų asmenų įdarbinimo tvarkos, paisoma jiems nustatyto darbo ir poilsio laiko, taip pat privalo sudaryti saugias ir sveikas darbo sąlygas.

Kokios yra sąlygos, jei jaunas žmogus nori nutraukti darbo sutartį?

Darbo sutarties nutraukimas su jaunais asmenimis taip pat turi tam tikrų ypatumų. Darbo kodekse įtvirtinta darbo sutarties su vaiku supaprastintą nutraukimo tvarka, siekiant apsaugoti jo interesus: darbdavys privalo nutraukti darbo sutartį su vaiku, neįspėjęs paties vaiko, vieno iš tėvų ar vaiko atstovo pagal įstatymą, arba vaiko sveikatą prižiūrinčio gydytojo, arba mokyklos, kurioje vaikas mokosi, reikalavimu.

Nutraukęs darbo sutartį, darbdavys per 3 darbo dienas praneša apie tai VDI teritoriniam skyriui, nurodydamas asmenis, iš kurių gautas reikalavimas nutraukti darbo sutartį, ir darbo sutarties nutraukimo priežastis.

Darbo sutartis su asmeniu iki 18 metų gali būti nutraukta darbdavio iniciatyva tik ypatingais atvejais, jeigu darbuotojo palikimas darbe iš esmės pažeistų darbdavio interesus. Apie tokį darbo sutarties nutraukimą darbdavys turi įspėti jauną asmenį ne vėliau kaip prieš 4 mėnesius.

Kur galima kreiptis dėl kilusių problemų su darbdaviu?

Iškilus su darbdaviu susijusioms problemoms visada galima kreiptis Į Valstybinę darbo inspekciją. Siūlytume ir pasikonsultuoti, jei iškyla neaiškumų įsidarbinant, dėl darbo sąlygų, darbo užmokesčio, dėl atleidimo iš darbo – ypač, jei tai susiję su svarbaus sprendimo priėmimu. Konsultuotis galima telefonu Vilniuje (8-5) 213 97 72, el. paštu info@vdi.lt arba Facebook socialiniame tinkle.

Šaltinis: Eurodesk Lietuva – www.zinauviska.lt

Tau gali būti įdomu: